×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


رأی شماره‌های 265 ـ 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 52133 ت29745هـ ـ 22 8 1382 هیأت وزیران در حدی که شرکتهای واگذارشونده را به رعایت مقررات استخدامی قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شده‌اند و


اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 716 ـ 20 7 1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1334


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن در خصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع درفلات قاره


قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(بخش اول)


بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور


قانون کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس


آئین نامه اجرائی مواد 2 و3 و8 تصویب نامه قانونی مورخ 1342 5 5 داوطلبان استخدام قضائی


قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد


قانون تصویب منشور ملل متحد که در سانفرانسیسکو به امضا رسیده است


آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری


تصویب نامه راجع به سند توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاههای غیررسمی


قانون خدمت نظام اجباری


درخواست ابطال بند د از ماده 33 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق


رای دادگاه مدنی خاص که متضمن ثبوت نسب فرزندی آقای لوئی معینی به آقای ابراهیم معینی تبعه ایران می باشد


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 52 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1367 در قسمت عبارت واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری دولت


ابطال تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی موضوع تبصره 28 قانون بودجه 1365 و همچنین ابطال بخشنامه 8568 1 ـ 5763 1 ـ 1366 7 29 وزیر مسکن و شهرسازی


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 594 فنی مورخ 1368 7 24 سازمان تامین اجتماعی در مورد تعمیم مقررات قانون تامین اجتماعی