×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


رأی شماره 1493 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت افراد از تصمیم شهرداری به تملک اراضی آنان


رأی شماره 68 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است


شیوه‌نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 30 7 1384


آئین نامه اجرائی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی


خواسته بدوی قبل از صدور رای دادگاه تقویم و معین شده و به دستور دادگاه به تجدیدنظرخوانده آقای مدیر فعلی شرکت اخطار شده است تا هزینه دادرسی مرحله بدوی را به طور کامل پرداخت نماید


خوانده بدون اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور اقدام به ساخت تاسیسات بین راهی (مغازه تعویض روغن ) در کنار جاده نموده است


در جرائم عمومی عدم ایداع دستمزد کارشناس یا هیات کارشناسان موجب عدم تعقیب نخواهد شد


تخلیه مورد اجاره به لحاظ تجدید بنا و نوسازی با التفات به احراز رابطه استیجاری و پروانه ساختمان صادره از شهرداری


ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به فروش سه واحد آپارتمان احداثی صادر و اعلام می نماید


در صورت امکان اجبار متعهد به انجام تعهد ، متعهدله باید اجبار متعهد را به انجام تعهد خواستار شود


بدون کسب اجازه معامله نموده و بیع فضولی هم غیرنافذ و باطل است


خسارات وارده به باغ انگور و درختان دیگر خواهان - اجرت المثل


عدم احراز رابطه تامه سببیت فی مابین عمل خوانده و خسارت ادعائی به خواهان


اصلاح موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1371 1 19 و اصلاحات بعدی آن و بازنگری سال 1381


کسی که معامله می کند آن معامله برای خود او محسوب است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود


ضرورت داشته است که دادگاه نظر اداره تشخیص هویت را نیز اخذ نموده سپس اظهارنظر نمایند لذا در وضع موجود نظریه را واجد ایراد قضائی می داند


از مصادیق تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی نبوده وقابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید


افراز پلاک در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک قراردارد و تشخیص اینکه ملک قابلیت افراز دارد یا خیر در صلاحیت مرجوع مذکور است