×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی،


نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


آئین دادرسی کار


رأی شماره 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع همسایه مجاور ملک ذی‌نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد


قانون حمایت خانواده


قانون نظارت بر رفتار قضات


قانون نظارت بر رفتار قضات


قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان


قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس


قانون شوراهای حل اختلاف


رأی شماره330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو حکم بازخرید خدمت


رأی شماره 715 ـ 714 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازخرید خدمت افراد به استناد بند (ب) تبصره 38 قانون بودجه سال 1377 کل کشور


قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت اوکراین


آئین نامه روش تنظیم و نشر آگهی های وزارت دادگستری و ادارات تابعه


آئین نامه در مورد حفظ شئون بزرگداشت جلسات دادرسی درخانه های انصاف


لایحه قانونی اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی


الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به یکدستگاه سنگ شکن کوبیت 80 تنی با متعلقات مربوطه در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران باستناد ماده 47 قانون شرایط عمومی پیمان


خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ناظر به دیون منجز و قطعی است که مورد اختلاف طرفین نبوده و با مطالبه داین و تمکم مدیون ، مدیون از پرداخت آن استنکاف نموده باشد


تملک و تصرف و بدون مجوز قانونی مال دیگری


اشخاص در مقام تظلم خواهی ناگزیر از اعلام شکایت و مراجعه به محاکم می باشد و صرف صدور حکم برائت نمی تواند دلیلی بر سؤ نیت شکات در طرح شکایت باشد