×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

معاونت در فرار خلبانان نیروی هوائی - دادگاه فعل ارتکابی متهم را از این حیث اقدام علیه امنیت نظام (اجتماع و تبانی منجر به اختلال در امنیت کشور) دانسته است


فرار از محبس جرم می باشد نه فرار از دست مامورین


متهم بازنشسته وزارت کشاورزی بوده و به موجب ابلاغهای صادر شده به سمت معاون اقتصادی سازمان بازنشستگی منصوب شده و مقادیری از سازمان دریافت داشته است بنظر دادگاه این دریافتها تصرف غیرقانونی است


خصوص اعتراض ثالث خانم عالیه به توقیف سرقفلی یک باب مغازه


پلمب غیرقانونی - ارتکاب عمل مجرمانه و سوء نیتی از جانب تجدید نظرخواه احراز نمی شود


مورد اجاره بصورت یک قطعه زمین مشجر با حق ایجاد اعیان ( احداث ساختمان ) و اخذ سند رسمی اعیان به اجاره واگذار گردیده لذا انقضاء مدت در این مورد موجب حکم تخلیه نیست


طرفین در واقع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1365 را حاکم بر روابط حقوقی خود قرارداده اند - صرف انقضای مدت اجاره از موجبات قانونی تخلیه مورد اجاره محسوب نمیشود


خیار فسخ معامله مقید به مدت معین نبوده و عقد بیع درچنین حالتی باطل است


باتوجه بادعای خواهان مبنی بر معسربودن درپرداخت دیه وشهادت مسجلین استشهادیه دردادگاه مبنی براینکه خواهان معیل بوده وتوانائی پرداخت دیه راندارد


نظر باینکه شهودکه با مدعی اعسار دارای سوابق آشنایی و حشر و نشر بوده ازباطن امرآگاه و به جزئیات زندگی وی احاطه داشته اند


تحصیل گواهی بعدی که اقدام آنان به عنوان خبره بوده ، نه مفید است ونه موثر در مقام


نظریه کارشناسی وی خارج از صلاحیت او در امور ثبتی بوده است


حکم صادره در مورد کارشناس توبیخ با درج در پرونده قطعی بوده ، لذا رسیدگی به این امر در دادگاه عالی انتظامی قضات بی مورد است


پرونده امر دلالتی بر صدور و ابلاغ کیفرخواست علیه کار شناسان مزبور ندارد


اعمال خلاف شئون و حیثیت کارشناس و اقدامات خارج از محدوده صلاحیت فنی و محلی و رشته اختصاصی کارشناس


کارگشای دادگستری بر خلاف مندرجات پروانه خود که تنهادر همان شهرودر حد دادگاه بخش سابق صلاحیت انجام وکالت داشته است ، در پرونده های دادگستری شهر دیگر وکالت نموده است


چون اعتراض خارج از فرجه قانونی تسلیم شده ، اصولا قابل ترتیب اثر نیست


چون کارگشایی بیش ازیک درجه ندارد ، قهرا مجازات کارگشا منتفی است


دادیار انتظامی کانون وکلاء اقدام کارگشای دادگستری به وکالت در خارج از حوزه شهرستان ماذون به کارگشائی را ، تخلف تشخیص داده است


گزارش بازرسان کار اعتبار کارشناسی و در حکم گزارش ضابطین است که در حدود صلاحیت تخصصی آنان تهیه و تنظیم یافته است