×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت کیفری مستخدم دولت به انفصال دائم از خدمات دولتی در جهت قطع رابطه استخدامی محکوم علیه باواحددولتی معتبراست


بخشنامه شهرداری تهران که قطعیت آراءمراجع کیفری درمورد تخلفات ساختمانی رامقیدومشروط به پرداخت جریمه مقرره دانسته است مخالف حکم قانونگذاردرباب آراءقطعی مراجع قضائی است


احکام برائت دادگاه بدوی انتظامی سردفتران ودفتریاران غیرقابل اعتراض ازطرف دادستان انتظامی است


جرم کلاهبرداری باگذشت شاکی خصوصی موقوف نمی گردد


برطبق بند3 ماده 9 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای مدنی خاص احصاء شده اند و دعاوی از نوع نفقه و حضانت و تمکین و غیرقابل تجدیدنظر هستند


رسیدگی بدرخواست صدورپروانه کمک داندانپزشکی تجربی واحرازشرایط متقاضی ازجمله وظایف واختیارات اداری وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی است وجنبه ترافعی نداردتامستلزم رسیدگی درمحاکم عمومی باشد