×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

اصلاح بند (2) ماده (11) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی جو


رأی شماره 601 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره أت وزیران


الحاق تبصره به بند (2) ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


رأی شماره 774 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه‌های شماره آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی


تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10)


رأی شماره693 1387 وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر تعیین وضع عوارض بر صادرات زعفران


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


تنفیذ و اجرای تصویب‌نامه‌های شماره 13528 در خصوص سود بازرگانی کالاهای مشمول آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


اصلاح بند (1) فصل (85) جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


الحاق بند (د) به ماده (11) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


اصلاح بندهای (2) و (3) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویب‌نامه در خصوص محاسبه سود بازرگانی گوشت قرمز وارد شده به کشور از تاریخ 1 1 1385 لغایت 24 5 1385


قانون امور گمرکی (بخش 2)


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی (159) قلم از کالاهای کشاورزی


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی ذرت دامی و سایر دانه ذرت مشمول ردیف تعرفه‌های 10051020 و 10051090 تا 15 11 1390


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی سیزده قلم از کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه