×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

قانون اصلاح بند(ج ) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران وسعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق 4 تبصره به آن


قانون راجع به اجازه ارجاع به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانکها در خارج از کشور به بانک مرکزی ایران


قانون بودجه سال 1361


قانون راجع به الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناسهائی که بطور غیر قانونی وارد کشور میشوندمصوب 17 2 1359 شورای انقلاب


قانون راجع به حذف عبارت ((فرمان همایونی )) در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور


بند 1 از قسمت د بخشنامه شماره 1034 60-1374 02 30 بانک مرکزی متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات برای مسائل ارزی می باشد ، خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال می گردد


تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحا پیمان یاتعهدارزی نامیده میشود جرم محسوب می گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب سال 72 که صادرکنندگان کالاراازتعهدارزی معاف نموده بمعنای جرم ندانستن عمل یاتخفیف مجازات نیست


ماده 48 اصلاحی قانون مجازات عمومی با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری بعمل آمده نسبت به تعقیب جزائی متخلفین از پیمانهای ارزی قابل اعمال نیست


بانکها مجاز به افزایش کارمزد صدورضمانتنامه نبوده و مستلزم تصویب شورای پول واعتبارمیباشد


بانک مرکزی اختیار وضع مقررات خاص برای اخذ هزینه های بندری به ارز خارجی ندارد


ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق م برای حفظ ارزش ریالی مهریه است وشامل عطف به ماسبق هم میشود


چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت میگردد


رسیدگی به شکایات شرکتهای دولتی نسبت به آراء هیاتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کارواموراجتماعی قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست


احتساب کلیه سوابق خدمت قبل از ورود به بانک مرکزی از لحاظ تجربه و بمنظور ارتقاء گروه یا ترفیع پایه و درجه الزامی نیست


ضمانتنامه بانکی - فسخ پیمان -شرایط عمومی پیمان