×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی


راجع به تعهدات ارزی دانشجویی - اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز


اصلاحیه مصوبه تعرفه عوارض نقل و انتقال خودرو در شهر تهران


کلاهبرداری بطریق انتقال مال غیر


مشارکت درکلاهبرداری و جعل سند ازدواج مربوطه فرزندش و نیز اسناد مربوط به ویزا و اقامت


اخذ وام از بانکهایا موسسات اعتباری برای ساختمانهای احداثی بخشی از عرف ساخت و ساز می باشد


نصب آینه در عین مستاجره ای که برای شغل آرایشگری باجاره واگذارگردیده ویانصب کولر درآن نمیتواند منشاء ورود خسارت به اصل بناء وورودخسارت شده وازباب تعدی وتفریط محسوب شود


خیار فسخ معامله مقید به مدت معین نبوده و عقد بیع درچنین حالتی باطل است


درمدت مقیددرفروشنامه درمقام اعمال واستفاده ازحق فسخ قراردادی خودبطریق مذکوربرنیامده ودادخواست مطروحه هم بعدازانقضای مدت قراردادی تقدیم شده است


مجنون ادواری درحال جنون نمی تواند هیچ تصرفی دراموال وحقوق مالی خودبنماید


در رای باید تسجیل شود که دادگاه حسب چه دلایل و ضوابطی شهود را عادل تشخیص و شهادت آنان را مسموع دانسته ا ست


با پرداخت بقیه ثمن مورد معامله نسبت به تنظیم سندرسمی اقدام نمائید


ادعای خوانده مبنی براینکه در فروش مورد خواسته مکره بوده قانونا و شرعا به علت فقدان دلیل مسموع نمی باشد


برای هر یک از طرفین که از معامله به هر علت نکول کند وجه التزام تعیین شده است هرچند مهلتی برای نکول تعیین نشده ولی تسلیم دادخواست از ناحیه فروشنده دلیل انصراف او تلقی می شود


بر فرض که معامله فضولی باشد با حضور مشارالیه وانتقال حقوق به خواهان خدشه ای در صحت بیع باقی نمی ماند اعلام رد خوانده باماده 252 مطابقت ندارد


عدم امضاء ذیل قرارداد مستند دعوی توسط تجدیدنظرخواه و نیز با توجه به ارسال اظهارنامه توسط تجدیدنظرخواه پس از اطلاع از ماجرا و اعلام عدم رضایت خود در رابطه با قرارداد


استناد خواهان به تخلف از شروط سند بی اعتبار موقوفه موجه به نظر نمی رسد


انکشاف عدم امکان انجام آن در این شرایط به خواهان حق می دهد که از مقررات تخلف شرط استفاده کند و معامله را فسخ نماید که فسخ هم کرده است


شرط مندرج در اسناد واگذاری زمین مبنی بر اینکه به مدت 5 سال ممنوع از انتقال هستند شرطی است که به نفع ادارات زمین شهری جعل گردیده و فقط مشروط له می تواند از شرط مذکور استفاده کند


در زمینه اقدام به موقع در فسخ معامله و همچنین معیوب بودن موتور ماشین ابتیاعی دلیلی ارائه نگردیده - شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد باطل است