×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

وظیفه متصدی پست سازمانی ارزیاب در گمرک این است که اسناد و مدارک کالاهای وارده را در جهت انطباق با مقررات کنترل و ادعای عدم اطلاع از مقررات و در نتیجه صدور مجوز ترخیص کالا مسموع نبوده و خطای اداری محسوب است


احتساب سابقه خدمت دربخش خصوصی جزءمدت خدمت رسمی درموسسات مشمول قانون استخدام کشوری درهرموردنیازبه مجوزقانونی خاصی دارد


کنترل مواد غذائی وارداتی از جهت آلودگی با اشعه از جمله موارد حفاظت مردم و نسلهای آینده بوده وظیفه نظارتی سازمان انرژی اتمی محسوب میگردد و نامه گمرک که موجب محدودیت عمل سازمان میباشد ، مخالف قانون است