×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

پیمان


قانون پولی و بانکی کشور


بانک را نمی توان امین محسوب داشت و صرف عدم احراز تعدی و تفریط او را از مسئولیت مبرا نمی سازد


اصل ،مسوولیت متصدی حمل درقبال خسارات وارده به محموله کشتی است


وکالت دراداره اموراجاره مستلزم وکالت درلوازم ومتعلقات آن می باشد


دستورالعمل در مورد افتتاح اعتبار اسنادی و حواله های ارزی


آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی


قانون دیوان محاسبات مصوب 1352


درتبدیل تعهدتضمینات تعهدسابق به تعهد لاحق تعلق نخواهدگرفت مگر آنکه بالصراحه ازناحیه طرفین معامله شرط شده باشد


قانون اجازه انجام هزینه های کشور در چهارماه اول سال 1360


قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی و هنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ 15 فوریه 1982(26 11 60) در الجزایر به امضاء رسیده است تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده میشود


قانون راجع به قرارداد همکاری اقتصادی ، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی


قانون ایجاد تسهیلات در مقررات مالی اجرای طرح عمرانی کارخانه فولاد سازی مبارکه


قانون بودجه سال 1361


درآمدهای وصولی دولت بایدبحساب خزانه واریز وهزینه ای ازاین محل صورت نگیردودرغیراینصورت عمل ماموردرحکم تصرف دروجوه واموال دولت محسوب است


قانون اجازه انجام هزینه های کشور در دو ماهه اول سال 1360


بشرط وجودقراردادبین مالک وسیله نقلیه وموسسات مسافربری ،بیمه رانندگان وکمک رانندگان ومهمانداران وسائط نقلیه مسافربری زمینی ،برعهده صاحبان موسسات مسافربری مربوطه است