×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی


نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصدو سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


آئین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی


تصویبنامه مربوط به احکام ترفیعات و اضافات کارمندان دولت


آئین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست


آئین نامه هیاتهای تشخیص مطالبات


آئین نامه مربوط به پرداخت حق الکشف کاشفین مواد مخدر و پاداش مامورین


اصلاح آئین نامه اجرائی مرحله موقت تبدیل مستخدمین غیررسمی به رسمی


تصویبنامه راجع به تشکیل صندوق تعاون مسکن وزارت دادگستری


تصویبنامه راجع به فوق العاده شغل ماهانه رسته های اداری ومالی ، امور اجتماعی ، آموزشی و فرهنگی، فرابری داده ها و خدمات


آئین نامه استخدامی شهرداری تهران


ضوابط و ترتیبات بهره برداری از معادن


اصلاح آئین نامه قانون ثبت احوال


اصلاح آئین نامه وسائط نقلیه موتوری


قانون کار


آئین نامه روش تنظیم و نشر آگهی های نظارت دادگستری در مرکز و شهرستان


آئین نامه انتخاب اعضای شورای کارگاه و هیات حل اختلاف


تصویب نامه درباره دستور العمل اجرائی ماده 5 آئین نامه استفاده از اتومبیلهای دولتی


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ( ث) ماده 39 قانون استخدام کشوری


تصویبنامه راجع به اجازه کشت محدود خشخاش