×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

وضع و تدوین اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی در زمره وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار ندارد


واگذاری اجرای طرحهای عمرانی وخدماتی به جهاد تعاون استانها با تخصیص اولویت و تسهیلات ویژه برای آنها مغایرماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور وخارج از حدود اختیارات وزیرجهاد سازندگی تشخیص داده می شود


تسری آثار مترتب بر یک دوره تحصیلی خاص ازلحاظ ارزش تحصیلی به دوره های بعدی قانونا الزامی نیست


شورای اسلامی شهر تهران مجاز به تغییراساسنامه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیست


رسیدگی به شکایات شرکتهای دولتی نسبت به آراء هیاتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کارواموراجتماعی قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست


معافیت مالیاتی موقوفات منوط به اعمال نظارت دولت برکیفیت هزینه های آنهاست و در صورتیکه مقدمات این نظارت فراهم نشود ، معافیت فوق اعمال نمیشود


حکم مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجودکارگر استفاده میکنند


دستورالعمل شماره 14310 مورخ 30 1 71 معاون اموردرمانی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی که متضمن خروج بعضی از اقلام داروئی که باارز رقابتی تهیه وتدارک میگردد از زمره داروهائی که درلیست مربوط به مشمولین تامین خدمات درمانی هستند


رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه جمعیت هلال احمردرصلاحیت دیوان عدالت اداری نیست


اخذ هزینه ازکارفرما برای رسیدگی به اختلافات مربوط به حق بیمه مغایر قانون و خارج ازاختیار شورای عالی سازمان تامین اجتماعی است


تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار در صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کاراست


در قانون مربوط به نقل وانتقال حق بیمه وبازنشستگی ،امکان انتقال حق بیمه وبازنشستگی ازیک صندوق به صندوق دیگروجوددارد و موافقت نامه تنظیمی بین سازمان تامین اجتماعی وسازمان دیگری که موجب اجرای قانون درغیرموردمنصوص شود،باطل است


باتصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران شرکت صنایع هواپیمائی ایران ، از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون مذکور نبوده وکماکان براساس اساسنامه و مقررات استخدامی خودعمل مینماید


نظارت مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی نسبت به اقدامات شرکتهای تعاونی نیزآنها را در عداد سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت قرارنمی دهد


بند ب ماده دو لایحه قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت ، حقی را که ماده 137 قانون استخدام کشوری در موردتبدیل وضیعیت استخدامی کارگران به رسمی بوجود آورده است سلب نمیکند


ستاد انقلاب فرهنگی اختیارتعیین ضوابط و خط مشی و برنامه آموزش عالی را دارد - تجهیز و سرپرستی آزمایشگاه تشخیص طبی به فارغ التحصیلان دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی


مستخدم ذینفع نمیتواند برخلاف مقررات استخدامی که از قواعد آمره است توافق نموده و از حقوق خود صرفنظر نماید و تصمیم سازمان تامین اجتماعی در اخذ چنین تعهدی ازکارمندانی که قبل از موعد بازنشسته میشوند اعتبار ندارد