×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

انتقال مستخدم رسمی به وزارتخانه وسازمان دیگری منوط به رضایت مستخدم است


ماده واحده قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش مصوب 29 11 68 وافزایش فوق العاده شغل مشمولین این قانون


انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی درصورتی میسراست که مستخدم آن راقبلا دریافت نکرده باشد


فوق العاده شغل و یا مزایای شغل کارکنان برجسته که مبتنی برنتیجه ارزیابی نحوه خدمات آنان درسال 69 بوده ، جزو حقوق مکتسب آنان محسوب و منعی بر پرداخت آن طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 نیست


مسئولیت تضامنی کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان تامین اجتماعی


در قانون مربوط به نقل وانتقال حق بیمه وبازنشستگی ،امکان انتقال حق بیمه وبازنشستگی ازیک صندوق به صندوق دیگروجوددارد و موافقت نامه تنظیمی بین سازمان تامین اجتماعی وسازمان دیگری که موجب اجرای قانون درغیرموردمنصوص شود،باطل است


قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مبنی براخذ مالیات از نقل و انتقالات حق الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم تا آخرسال 67 به قوت و اعتبار خود باقی است


ضمانتنامه بانکی - فسخ پیمان -شرایط عمومی پیمان


سازمان تامین اجتماعی مجاز به وصول جرائم و بهره حق بیمه نبوده و مبالغ وصول شده قبلی درهرحال باید به حساب اصل بدهی کارفرما منظور شود