×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


اصلاح مواد (15) و (16) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380


اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور


« قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری


قانون بودجه سال 1392 کل کشوربخش اول


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم


آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی(بخش3)


آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی(بخش2)


آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی(بخش1)


اصلاح مواد (15) و (16) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1380ـ


آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور


رأی شماره‌های 450ـ 449 ـ 448 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 6 تصویب‌نامه شماره 26510 ت39039ک ـ 9 2 1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد


رأی شماره 152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 319053 366 102 24 443 ـ 5 12 1387 مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، از تاریخ صدور بخشنامه


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت (بخش اول)


آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک


قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه


قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور