×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

آئین نامه متمم آئین نامه راهنمائی و رانندگی مربوط به وسائل ساختمانی و جاده سازی


تصویبنامه در مورد وظایف و اختیارات سازمان برنامه و مدیرعامل سازمان برنامه در موسسات آب و برق


اعضاء هیات منصفه از طبقه کارگران و اصناف و پیشه وران


تعیین اعضای شورای عالی بانک کشاورزی


تصمیم قانونی دائر به اجرای موقت اصلاحات تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه در آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی


قانون اصلاح ماده پنجم قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت


قانون اصلاح عبارتی ماده 41 قانون تامین مدعی به


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست وزیر


آیین نامه اصلاح قسمت اخیر ماده 6 و ماده 7 آیین نامه طرز تقسیم کمک خرج به دانشجویان دانشسرای عالی


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و لیتوانی


قانون اجرای قرارداد مورخ یکم ژوئن 1973 الحاقی به قرارداد مورخ 20 ژانویه 1972 ژنو


قانون مبادله قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و بلژیک


قانون اجازه مبادله مقاوله نامه امانات پستی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


قانون اجازه مبادله لایحه شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


قانون تعرفه گمرکی و اجازه انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول خارجه


قانون راجع به محاکم شرع


اغلاط چاپی آئین نامه حفاظت و بهداشتی عمومی در کارگاهها


قانون اجازه کنترات مادام آندره هس فرانسوی برای معلمی و مدیری مدرسه دارالمعلمات


قانون اجازه تاسیس موسسه دفع آفات حیوانی و سرم سازی


ماده قانونی نسخ مواد 25 و 39 و اصلاح مواد 23 و 26 قانون انتخابات مورخ 28 شوال 1329 قمری و اصلاح ماده 21 قانون انتخابات مورخ 12 شهریور ماه 1304 شمسی