×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

رأی شماره 406 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ردیف 23 بخشنامه‎های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


قانون متمم قانون ثبت املاک


قانون مالیات بر درآمد


قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات


الحاق یک تبصره به ماده 20 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی


کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی میباشند


قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح


تجدید نظرخواهی از آراء محاکم حقوقی 2 در صلاحیت دادگاههای عمومی قرار دارد - دادگاه تجدید نظر استان مرجع بازنگری در آراء صادره از محاکم عمومی و لاغیر


جعل در فتوکپی یا رونوشت اسناد مصداق ندارد


تعیین اجرت المثل برای زمان آینده که هنوز استحقاق موجر به دریافت آن ثابت و محقق نبوده و از توجیه قانونی برخوردار نمی باشد


خواهانها مستحق منافع عین مستاجره می باشند و رای به محکومیت خوانده به پرداخت عواید سرقفلی صادر میشود


خواهان دلیلی بر اعلام موافقت مالک ملک بانتقال سه دانگ منافع مورد اجاره به دادگاه ارائه ننموده است


بین حقوق مالک عرصه و مالک حصه مشاعی اشجار و صاحب حقوق ناشی از عملیات زارعی امتزاج و اشتراک ایجاد شده است


مطالبه حق الزحمه کارهائی که زوجه در منزل زوج انجام داده زمانی باید مورد توجه و اصدار رای قرار گیرد که طرفین قصد طلاق و جدائی از یکدیگر داشته باشند


ارجاع امر از طرف دادگاه به کارشناس برای تعیین میزان اجرت المثل بوده ، لذا اضافه نمودن جمله (خوانده غاصبانه به زیر کشت دارد ) از طرف کارشناس ، خارج از موضوع کارشناسی وخارج ازصلاحیت اوبوده است


دادرس دادگاه چنانچه قرارکارشناسی صادره ازسوی دادرس قبلی را موثر در مقام نمی دانست می بایست از قرار صادره عدول نماید که چنین نکرده است


خریدار بر مبنای ماده سوم قرارداد اقساط مقرره را در ظرف مهلت مقرر پرداخت ننموده لذا فروشنده حق فسخ داشته است


آئین نامه نحوه وصول پذیره و اجرت المثل و غیره عطف بماسبق نمیشود


جلسه رسیدگی مورخ به جهت عدم ابلاغ اخطاریه خوانده ردیف دوم جلسه قانونی دادرسی نبوده است


خسارات وارده به باغ انگور و درختان دیگر خواهان - اجرت المثل