×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره 7 ماده یک تصویب‏نامه شماره 22686ک ت3350هـ مورخ 6 3 1385 هیأت وزیران


رأی شماره 1130 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 57972 5010 مورخ 14 6 1385 سازمان تامین اجتماعی


رأی شماره 1251 و 1252 و 1253 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص انتقال از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری به‎استناد تبصره اصلاحی ماده33 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 17 3 1358 شورای انقلاب


رأی شماره 6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 48986 ک 4010 مورخ 3 6 1381 مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی


رأی شماره 675 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان متبوع مستخدم به پرداخت حق بیمه مستلزم این است که سازمان تأمین اجتماعی نیز طرف دعوی قرار گیرد


رأی شماره903 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان تأمین‌اجتماعی به صدور حکم بازنشستگی


رأی شماره 967 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز قطع مستمری افراد ازکارافتاده غیر ناشی از کار


رأی شماره 502 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه 1956 1100 مورخ 26 12 1377 سازمان تامین اجتماعی


رأی شماره 418 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده یک تصویب‌نامه هیأت وزیران مورخ 28 2 1362


رأی شماره 543 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازخرید خدمت


رأی شماره 678 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق


رأی شماره 518 ـ 517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی


رأی شماره 372 ـ 371 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 6 مورخ 7 2 1381 کارهای سخت و زیان‌آور سازمان تامین اجتماعی


رأی شماره 291 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ردیف6 بند(ب) دستورالعمل شماره15929 2020 مورخ 27 2 1384 سازمان تأمین اجتماعی


قانون مدیریت خدمات کشوری (1)


آراء شماره 202 ، 203، 204 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند3ـ3 ‏بخشنامه شماره 40 مستمریها، بند2 بخشنامه شماره27 مستمریها، بند3 بخشنامه شماره 28 ‏مستمریها، بند (ب) بخشنامه شماره 30 مستمریها، بند 4ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمریها،‏‏ بند (د) بخش


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره


تصویب‌نامه راجع به تشکیل کارگروهی بامسئولیت وزیر بازرگانی برای حل مشکلات اصناف


آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371-1380