×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1392


رأی شماره 608 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برخورداری از حق‌الزحمه دستیاری دوره فوق تخصص منوط به توافق با بخش آموزش‌دهنده و اشتغال دستیاران در رشته مربوط در کلینیک ویژه می‌باشد


قانون عضویت دولت جمهوری‌اسلامی ‌ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی


رأی شماره 229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع احتساب فوق‌العاده جذب جزء حقوق و مزایای مستمر و دخالت تاثیر آن در تعیین حق الزحمه قرارداد طرح تمام وقت کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی


رأی شماره196 ـ197 ـ 212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اطلاق بخشنامه سازمان امور مالیاتی در تسری ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات(پروتکل)‌ضمیمه آن بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری مونته نگرو


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات(پروتکل) ‌ضمیمه آن بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری صربستان


مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ1 2 1388موضوع آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی‌ به شیوه مدیریت هیات امنایی


رأی شماره 212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم پرداخت هزینه دانشجویی به دانشجویان PHD که فاقد عنوان دستیاری هستند


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر


رأی شماره 834هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 19823 4275 211 مورخ 11 11 1384 سازمان امور مالیاتی کشور


رأی شماره 1243 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استحقاق دریافت مستمری بازنشستگی در مدت اشتغال به خدمت نیمه وقت


قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد ‏مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره


اصلاح آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش


تصویب‌نامه راجع به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1385


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین


آیین نامه اجرایی بند «ث» تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک