×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب


جرم ارتکابی از طرف متهمان ارتباطی با وظیفه آنها نداشته و از جمله جرایم خاص نظامی نمی باشد


به مناسبت انجام وظیفه مرتکب قتل و جرح شده و مدعی هستند تیر اندازی آنان اجتناب ناپذیر و از وظایف خاص نظامی آنان بوده است


به فتوکپی و عکس سند مادامی که از طرف مقامات دولتی صحت آن تایید نشده سند رسمی که در قانون تعریف خاص دارد اطلاق نمیشود


صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی در دادگاههای کیفری شامل ماده 77 قانون شهرداری نیست


آیا دادگاهها میتوانند بنا به تشخیص از تخریب بنای احداثی بدون مجوز جلوگیری کند و یا مطابق قانون حکم به خلع بنا بدهد؟


شهرداری راسا حق تخریب ساختمان را ندارد


تخلفات مربوط به عدم رعایت مقررات و نظامات شهرداری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است بدون اینکه میزان جریمه تاثیر در صلاحیت دادگاه داشته باشد


به تخلفات ماده 100 فعلا در دادگاههای کیفری 2 مستقر در دادگستری رسیدگی میشود


نیازی به طرح پرونده های مربوط به تخلفات ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های آن در دادسرا و صدور کیفرخواست نیست


شهرداری راسا حق تعیین جریمه و وصول وجهی را ندارد


عدم حضور نماینده شهرداری در دادگاه کیفری 2 هنگام رسیدگی به پرونده های مربوط به تخلفات ماده 100 قانون شهرداریها مانع رسیدگی نیست


قانون نظارت بر گسترش شهر تهران در قسمت تخریب بنای بدون پروانه ساختمانی توسط شهرداری نسخ ضمنی شده و شهرداری تهران راسا حق تخریب بنای مذکور را ندارد


چنانچه جریمه تخلفات ماده 100 قانون شهرداری بیش از دو میلیون ریال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده و نیازی به اعمال نظر فرجامی ندارد


تخلفات و جرائم ساختمانی مشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی نمیباشد


چنانچه امکان صدور حکم بدون توضیحات نماینده شهرداری باشد عدم حضورنماینده شهرداری مانع رسیدگی و صدور حکم مقتضی توسط دادگاه نیست


پیش نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991


وقتی کذب شهادت موجب تجویز اعاده محاکمه است که حکم قطعی بر محکومیت شهود صادر شده باشد


مستاجر در مورد اجاره تغییر اساسی داده و با خراب کردن قسمتی از آن و اتصال به دو باب مغازه دیگر که ملک خواهانها نبوده ، در مورد اجاره تغییر شکل کلی داده است


اتهام مشتکی عنه تخریب مغازه ملکی خود بوده ،لذا دادستان که بر علیه مالک کیفرخواست صادر کرده ، مرتکب تخلف شده است