×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها علی الاطلاق ناظر به تنفیذکلیه عوارض تصویبی شهرداریها به علت نبودن تنفیذ یا عدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی میباشد


رای مرجع قضائی دایربراخراج کارمنددرهرحال برای اداره لازم الااتباع است اعم ازاینکه این رای منطبق بامقررات باشدیاخیر ومسئولیت آن برعهده خوددادگاه است


رسیدگی به تخلفات پرسنل مشمول قانون مزبور به هیات مقرر در ماده مرقوم محول شده ولذامقررات کمیسیون 5 نفری مندرج درماده 118 قانون استخدام نیروهای مسلح منسوخ شده است


بخشنامه شهرداری تهران که قطعیت آراءمراجع کیفری درمورد تخلفات ساختمانی رامقیدومشروط به پرداخت جریمه مقرره دانسته است مخالف حکم قانونگذاردرباب آراءقطعی مراجع قضائی است


جرم کلاهبرداری باگذشت شاکی خصوصی موقوف نمی گردد