×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 6


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی تأیید صلاحیت


قانون امور گمرکی (بخش 2)


اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 12 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27 11 1380


مقرّرات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران


قانون شوراهای حل اختلاف


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای‌جنوبی ‏در زمینه همکاریهای بهداشتی و پروتکل الحاقی به موافقتنامه همکاریهای ‏بهداشتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی ‏درخصوص اشتغال متخصصان بهداشتی ایران در آف


قانون تصویب کنوانسیون سازمان همکاری فضایی آسیا ـ اقیانوسیه


آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت به شماره ‌های 3332-22 10 1381 و 3882 – 2 8 1384


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه لیسبون درمورد حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین‎المللی آنها مورخ 31 اکتبر 1958


قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه لندن در باب دیون خارجی آلمان


تبصره 3 الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت املاک


منشور حقوق و مسئولیت‎های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه


آئین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی


قانون مربوط به عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند


قانون اجازه مبادله عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و سوئد


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و آلمان


در حالت مشاع گر چه تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایر شرکاء جایز نیست لکن موضوع وصف کیفری هم ندارد - شریک مشاع ( تجدید نظرخواه ) مادام که مال مشاع به نسبت سهام تقسیم نگردیده بدون اذن شرکاء حق احداث بنا و ایجاد وضعیت حادث و جدید ندارد