×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

آیین‌نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی


آیین‌نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی


رأی شماره235 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 18 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصره‎های یک، 3، 6 و 7 آن مصوب جلسه 118 مورخ 19 10 1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر


رأی شمـاره 963 هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری درخصوص تکلیف سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقلٌ‌‌الیه زمینی که حکم قطعی مراجع قضائی را دارند


مجوز اخذ عوارض نقل و انتقال اموال غیرمنقول و حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی و اخذ عوارض از کارگزاران بورس در شهر تهران


خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع ید اززمین قبل از احراز واثبات مالکیت قابل استماع نیست


کلاهبرداری بطریق انتقال مال غیر


فعل انجام شده درقالب عقد بیع ومقررات مربوط به ضمان واقع شده واصل برصحت عقد بیع وبرائت متهم ازاتهام انتسابی میباشد


اخذ وام از بانکهایا موسسات اعتباری برای ساختمانهای احداثی بخشی از عرف ساخت و ساز می باشد


فروشنده عملا حق فسخ ادعایی را بطور ضمنی از خود سلب و ساقط نموده - رهن


امکان وجود اجلی برای تسلیم مبیع مانع انتقال و بالنتیجه تحقق عقد بیع نیست


ادعای جعلیت باید در اولین جلسه دادرسی و با ذکر دلائل جعلیت اقامه می گردید طرح این ادعا در مرحله تجدیدنظر موقعیت قانونی ندارد


شرط مدت و انصراف مندرج در قرارداد مستند فقط برای تحکیم معامله بوده است


فروشنده به علت عدم وصول چکهای موضوع ثمن مجاز به فسخ قراداد نبوده مگر اینکه الزام خریدار به پرداخت ثمن امکان پذیر نباشد


خیار فسخ معامله مقید به مدت معین نبوده و عقد بیع درچنین حالتی باطل است


درمدت مقیددرفروشنامه درمقام اعمال واستفاده ازحق فسخ قراردادی خودبطریق مذکوربرنیامده ودادخواست مطروحه هم بعدازانقضای مدت قراردادی تقدیم شده است


با پرداخت بقیه ثمن مورد معامله نسبت به تنظیم سندرسمی اقدام نمائید


جلسه رسیدگی مورخ به جهت عدم ابلاغ اخطاریه خوانده ردیف دوم جلسه قانونی دادرسی نبوده است


با ثابت نبودن سمت وکالت معامله موضوع سند عادی معامله ای فضولی است


نامبرده مالک نبوده و وکالت هم از ناحیه آنان نداشته اقدام وی فضولی و فاقد اعتبار محسوب می شود و مادامی که از طرف مالکین تنفیذ نگردد قابل ترتیب اثر نیست