×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

قانون مربوط به اجرای قانون روش جدید سربازگیری


قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمت وظیفه عمومی متولد سالهای 1312 تا پایان 1324


قانون الغا ماده دوازده قانون تذکره


قانون تذکره


لایحه قانونی راجع به خدمت مشمولین وظیفه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


قانون اصلاح قانون نظام وظیفه


قانون خدمت نظام وظیفه عمومی


اصلاح ماده 18 آئین نامه شماره 1 قانون تعلیمات اجباری


قانون اصلاح مواد 26 و 64 قانون نظام وظیفه


قانون واگذاری وظائف اداره نظام وظیفه به وزارت کشور


قانون راجع به تفسیر تبصره 4 ماده 65 قانون اصلاح قانون نظام وظیفه


قانون اصلاح پاره ای از فصول و مواد قانون نظام وظیفه


قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه


آئین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی


قانون سپاه بهداشت


آئین نامه اجرائی بند(م ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381کل کشور


قانون مربوط به معافیت مشمولین نظام وظیفه مازاد بر احتیاج ارتش


قانون الغا معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش مصوب آبان ماه 1343 و الحاق موادی به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی و اصلاح قوانین خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ التحصیل دیپلمه به بالا


قانون تمدید قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی متولد سالهای 1312 تا 1324


احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام صحیح است