×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

تجدید نظرخواهی از آراء محاکم حقوقی 2 در صلاحیت دادگاههای عمومی قرار دارد - دادگاه تجدید نظر استان مرجع بازنگری در آراء صادره از محاکم عمومی و لاغیر


برخلاف ادعا در وکالتنامه رسمی یادشده تصریح گردیده نامبرده حق انتقال مستاجر را بغیر ندارد - صدور قرار توقیف دادرسی در مرحله تجدیدنظر


در حالت مشاع گر چه تصرفات یک شریک در مال مشترک بدون اذن سایر شرکاء جایز نیست لکن موضوع وصف کیفری هم ندارد - شریک مشاع ( تجدید نظرخواه ) مادام که مال مشاع به نسبت سهام تقسیم نگردیده بدون اذن شرکاء حق احداث بنا و ایجاد وضعیت حادث و جدید ندارد


عبور جاده از ملک شاکی طبق نقشه مصوب بوده اتهامی متوجه آقای نیست


پلمپ محل بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی و خارج از حدود اختیار شاکی صورت گرفته لذا فک آن مصداق جزائی ندارد و رای به برائت صادر می گردد


نامه شهرداری مبنی بر اینکه ملک مزبور جهت فضاهای خدماتی شناسایی و فریز گردیده دلالت بر سلب حقوق و مالکیت آن ندارد


خصوص اعتراض ثالث خانم عالیه به توقیف سرقفلی یک باب مغازه


نظریه هیئت دلالت بر سبق عمران و احیاء رقبات مورد دعوی می نماید


دعوی خلع ید - سندیکه مطابق مقررات قانونی ثبت به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود


خواسته ابطال اجرائیه ثبتی - تقاضای صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال منافع محل تا پایان رسیدگی


قدمت کاشی کاری داخل مغازه و شکاف کلا با هم تطابق داشته و به نظر می رسد بیش از هفده سال مستاجر هیچگونه تعدی نسبت به مورد اجاره ننموده باشد


حسب قرارداد آقای خداشکر سهم خود را به شریک خود آقای احمد واگذار نموده که در این مورد اعتراض نشده است


تخلیه مورد اجاره به لحاظ تجدید بنا و نوسازی با التفات به احراز رابطه استیجاری و پروانه ساختمان صادره از شهرداری


دادخواست شاکی یعنی مالک عین مستاجره در مورد تخلیه مورد اجاره ، از فروعات مال مصادره شده نبوده موضوعا خارج می باشد


خوانده بر حسب اذن اولیه مستاجر وارد مغازه مورد ادعا شده و دعوی بنحو مطروحه قابلیت پذیرش را ندارد


شمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها - با فرض عدم واگذاری زمین مذکور به اشخاص حقیقی یا حقوقی با توجه به اینکه فعلا زمین یاد شده در تصرف آموزش و پرورش می باشد مسئله مصداق بند ب قانون فوق الاشعار خواهد بود


ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به فروش سه واحد آپارتمان احداثی صادر و اعلام می نماید


کاربری پاساژ میرداماد کلا تجاری اداری میباشد و کلیه مالکین و مستاجرین از واحدهای مختلف پاساژ بعنوان محل کسب و کار استفاده می کنند نه بعنوان محل سکونت


فروشنده عملا حق فسخ ادعایی را بطور ضمنی از خود سلب و ساقط نموده - رهن


حکم برفع مزاحمت خوانده و وصل انشعاب گاز در پلاک فوق الذکر و اعاده وضع سابق صادر و اعلام میگردد