×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص الحاق سازمان تأمین اجتماعی به فهرست دستگاه‌های موضوع تبصره (1) ماده (2) آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای مصطفی عطاران به عنوان عضو هیئت عالی نظارت در ماده (37) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


رأی شماره‌های 525 و 526 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری


رأی شماره 350هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت اخیر تبصره یک ماده 19 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4 8 1378 هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری


رأی شماره339 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری


رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم جواز تنزل شغل کارمندان بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری


اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


اصلاح ماده (37) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


رأی شماره 524 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حدود صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری


تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقایان علیرضا محفوظی، سـیدیحیی ضـیائی و سـیدرحمت‌اله اکرمی به‌ عنوان اعضای هیئت عالی نظارت مذکور در ماده (37) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


تصویبنامه راجع به ورود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به سازمانهای مندرج در تبصره (1) ماده (2) آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


تصویبنامه راجع به تسری پرداخت فوق العاده جذب اضافی اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح


شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به کلیه کارمندان شرکتهای دولتی


دادخواست در مهلت قانونی یک ماه موضوع ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم دیوان شده است


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


اصلاحیه ماده (37) آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


صلاحیت هیات عالی انتظامی مالیاتی در رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی و نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در بند الف ماده 262 برای ادامه فعالیت مالیاتی


اصلاحیه تصویبنامه موضوع فوق العاده شغل کارکنان هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداریبیشتر بخوانید