×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

قانون مجازات اسلامی بخش دوم


قانون حمایت خانواده


بخشنامه شماره 100 42578 9000 ـ 7 11 1391 به رؤسای کل دادگستری استان‌ها


افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی


«دستورالعمل ماده 15 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»


قانون شوراهای حل اختلاف


دستورالعمل مواد 8، 15 و تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده131‏برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری‌اسلامی


آیین نامه موضوع ماده (189) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران ، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آیین نامه موضوع ماده (189) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران ، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه قانونی راجع به تشکیل خانه انصاف


تعیین هزینه دادرسی و سایر هزینه های منظور در قانون هزینه های دادگستری


قانون مالیات بر درآمد


مبنای وصول حق الثبت مبلغ مندرج در حکم یا مبایعه نامه و یا ارزیابی مورد حکم نیست بلکه قیمت منطقه ای میباشد


واگذاری عرصه خالصجات به متصرفین


خواهان درمتن دادخواست دعوی رابه عنوان خلع ید عنوان کرده ، و می بایست به دادخواست طبق مقررات دعاوی مالی تمبر الصاق نماید


تصویب نامه درباره تشکیل کمیته رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بین المللی


قانون فدرال سویس دربـارة حقوق بین الملل خصوصی مصوب 18 دسامبر 1987


آئین نامه اجرائی ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع شورای حل اختلاف


قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر