×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

با توجه به نظریه کارشناس مضبوط در پرونده و سایر بررسی های انجام شده سند رسمی وکالتنامه شماره … فاقد خدشه و اشکال می باشد در نتیجه نقل و انتقالات بر مبنای آنکه بعدا صورت گرفته صحیح بوده است


اگراختیار مجهول باشد صحت نقل و انتقالاتی که بر اساس آن انجام یافته نیز محل تردید قرار خواهد گرفت و مشخص نیست وکیل از حدود اختیارات مفوضه تجاوز نموده یا در حدود وکالتنامه عمل کرده است


با وجود اقتضاء تحقیق در خصوص این که مورد وکالت کالا یا جزئا از جانب وکلای مع الواسطه انجام گردیده یا خیر , پرونده امر حکایتی از انجام تحقیق مذکور ندارد


خواهان توضیح داده به لحاظ بی سوادی و عدم توانایی امور مربوط به خود به خوانده ردیف اول وکالتنامه شماره را داده تا نسبت به فروش سهم الارث وی با اجاره دادن و وصول وجه آن اقدام نماید


نظر به ماده 671 ق م و قاعده عقلی اذن در شی اذن در لوازم آن هم هست اختیارات مندرج در وکالتنامه شماره … اقدام وکیل را در احداث ساختمان مقدمه لازم برای انجام موارد وکالت توجیه می نماید


استناد به مواد 667 و 668 ق م


وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را به جای او در یافت کرده رد نماید


عدم رعایت مصلحت موکل و فروش ملک به قیمت نازل


تکلیف وکیل به رعایت مصلحت موکل و دادن حساب زمان وکالت به موکل


چون استرداد دادخواست وکلای خواهان ها با توجه به خصوصیتی که در پرونده برای طرح دعوی موجود است در حکم استرداد دعوی می باشد و در صورتی که مصلحت موکل بر خلاف این اقدام بوده باشد


طبق وکالتنامه استنادی مورد وکالت باید به ترتیب مذکور در وکالتنامه انجام پذیرد و انتقال رسمی پس از گرفتن گواهی پایان ساخت و تنظیم صورتمجلس تفکیکی و گرفتن اسناد مالکیت و منظور نمودن واحدی از ساختمان برای خواهان منظور شده است


وکیل اقدام به تقسیم ظالمانه ای کرده که خلاف قانون و منظور وی از تفویض وکالت بوده است


لزوم جبران خسارت ناشی از عمل وکیل نسبت به موکل


از بابت تسبیب و قاعده ضمان ید و روایت نبوی (ص) علی الید ما اخذا حتی تودی حکم به محکومیت خوانده صادر میشود


حکم به رد دعوی به استناد مواد 658 و 663 و مفهوم ذیل ماده 664 ق م


دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بایستی به طرفیت شخصی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت گردیده اقامه شود و چنین دعوایی به طرفیت وکیل در انتقال مسموع نیست


ادعای خوانده که احد از مدیران شرکت در هنگام انتقال حضور داشته اعتراضی نکرده قطع نظر از صحت و سقم آن , فاقد اثر حقوقی است , با توجه به عدم تنفیذ معامله توسط شرکت (ف) قرارداد مذکور غیر نافذ بوده است


نوشته مذکور را همسر ( ع) به وکالت از شوهرش تنظیم نموده , دادگاه در زمینه صحت و سقم وکالت بانو(ز) از شوهرش و تنظیم قرارداد به وکالت او رسیدگی مقتضی به عمل آورد


عملکرد وکیل یعنی خواهان دعوی در این باب خارج از حیطه اذن بوده و چون رضای موکل را در برندارد موضوعا با فرض صحت انجام هم غیر قابل مطالبه می شود


وکالت - عقد بیع - قرارداد وکالت