×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به وکالتنامه استنادی که در آن حق اقامه دعوی به آقای (( ت)) تفویض نگردیده و به علاوه مشارالیه وکیل دادگستری نمی باشد و همچنین دعوی تقابل باید علیه اصیل اقامه شود نه وکیل رای صادر ابرام می شود


اعتراض به نظر دادگاه وارد است زیرا بانوی مذکور به شرح سند قطعی شماره … که قبل از اعلام توافق زمین را به خواهان انتقال داده بود و موافقت او مادامی که سمت وکالت و نمایندگی نداشته باشد نمی تواند رافع حقوق خواهان باشد


خوانده اقدامات انجام شده و هزینه های مصروفه را وکالتا از جانب خواهان ها انجام داده لا غیر


وکالت نامه در صورتی که قابل ابطال است که ارکان تنظیم آن ایراد و خدشه ای داشته باشد


فوق العاده روزانه قضات وکارمندان اداری و دادگاههای مدنی - فوق العاده روزانه اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی در امور مدنی


صلاحیت دادرس علی البدل دادگاه بخش بعنوان جانشین بازپرس با حضور امین صلح - جانشین بازپرس


صلاحیت دادرس علی البدل در مورد رسیدگی بتخلفات ماموران ابلاغ


ارجاع پرونده بشعب مختلف دادگاه در صورت غیبت رئیس شعبه اول


اجرای اسناد لازم الاجرا - آیا ورقه نکاحیه تنظیم شده در خارج ، در کنسولگری ایران ، سند رسمی لازم الاجرا است ؟


اجرای سند لازم الاجرائی که متعهد آن صغیر است - و طریق ابطال سند لازم الاجرایی که متعهد آن صغیر است


ثبت ملک با وجود انتقال قطعی قسمتی ازآن طی سندرسمی درتاریخ مقدم


دعوی ابطال سند مالکیت معارض - طرز رسیدگی به ابطال سند مالیکت معارض - دعوی ابطال سند مالکیت معارض علیه چه کسی بایداقامه شود؟


اعتراض بر ثبت - قطعیت حکم در اعتراض بر ثبت ملکی که قیمت آن بیست هزار ریال یا کمتراست


اعتراض بر ثبت - مهلت تجدید دادخواست اعتراض بر ثبت


اعتراض بر ثبت - رد دادخواست اعتراض بر ثبت - تجدیددادخواست


قرار عدم استماع دعوی اعتراض بر ثبت - تجدیددادخواست


اعتراض بر ثبت - استرداد دعوی پیش از رفع نقص دادخواست


قرار عدم صلاحیت در دعاوی اعتراض بر ثبت


اعتراض بر ثبت - طرح مستقیم دعوی اعتراض بر ثبت در دادگاه


وکالت کارگشا نزد جانشین بازپرس