×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

توقیف اموال ضامن محکوم علیه - وصول محکوم به از ضامن


توقیف وجوه پرداخت شده بورثه مقتول در قبال بدهی مقتول


برداشت از حقوق وظیفه ورثه بابت بدهی مورث


توقیف حقوق وظیفه ورثه در قبال دین یا محکومیت مورث


توقیف اموال بانک بابت اجرائیه صادره علیه شعبه ای ازآن بانک


توقیف وجوه دولتی بابت اجرائیه های صادره علیه دولت - تامین اعتبار مانع از ادامه عملیات اجرائی نیست


بازداشت وجه اجرائیه سند لازم الاجرادر قبال اجرائیه - استیفای طلب از مال ثالث


توقیف مال - توقیف مال منقول مدیون نزد ثالث - توقیف ودیعه تلفن


اجرای حکم در مورد محکومیت به پرداخت مبلغی بابت هر روز تاخیر در انجام تعهد


اجرای حکم در صورت استنکاف محکوم علیه از تنظیم سند انتقال ملک


اجرای حکم ابطال سند و فک رهن درصورت استنکاف محکوم علیه از امضای سند


اجرای حکم الزام به تنظیم سند - ترتیب اجرا در صورت استنکاف محکوم علیه از امضاء سند


اجرای حکم در صورت فوت یکی از محکوم علیهم - اجرای حکم علیه ورثه محکوم علیه


اجرای حکم در صورت فوت محکوم علیه - رد ترکه - آیا اظهار ورثه مبنی بر اینکه مورث آنها فاقد دارائی است بمنزله رد ترکه است ؟


تقاضای صدور اجرائیه با وجود انصراف قبلی از آن


صدور اجرائیه بر اساس سازشنامه ی تنظیم شده در دادگاه - دعاوی مالک و مستاجر - صدور اجرائیه در دعاوی مالک و مستاجر بر اساس سازشنامه تنظیم شده در دادگاه


صدور اجرائیه - امضای برگ اجرائی از طرف قاضی ممتنع از رسیدگی


اجرای تصمیمات مدنی شورای داوری - عشریه دولتی در اجرای تصمیمات شورای داوری


اجرای تصمیمات کیفری خانه انصاف - تکلیف وجوه حاصل از اجرای تصمیمات کیفری خانه انصاف


اجرای تصمیمات مدنی خانه انصاف - عشریه اجرا در مورد اجرای تصمیمات خانه انصاف