×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

هزینه دادرسی دعاوی که خواسته آن پنجهزار ریال است


داوری - تکلیف دعوی پس از بطلان رای داور - تعیین داور جدید پس از بطلان رای داور


داوری - اعتراض برای داور که اختیار صلح دارد


داوری - استعفا از داوری - استرداد استعفا - تعیین داور مشترک


انتخاب داور از ساکنین حوزه های قضائی دیگر


داوری - اجرای رای داور بر اساس اختیار حاصل از سند رسمی - اجرای اسناد لازم الاجرا


صلح دعوی - سازش - اجرای مفاد سازشنامه درباره قائم مقام خوانده - وجه التزام مندرج در سازشنامه


صلح دعوی - سازش - تعیین مبلغی در سازشنامه برای تاخیر اجرای تعهد


موقوف الاجرا ماندن حکم پژوهشی - میزان تامین در مورد موقوف الاجراماندن حکم پژوهشی - تکلیف تامین پس از تایید حکم پژوهشی در دیوانکشور


مرجع صالح به امر رسیدگی باعتراض ثالث نسبت به رای تایید شده در دادگاه استان


صدور اجرائیه در مورد احکام مرحله پژوهش


اجرای حکم پژوهشی - اجرای حکم بدوی در صورت رد دادخواست پژوهشی


پژوهش - تکلیف دادگاه استان پس از فسخ قرار رد دعوی


پژوهش - تکلیف موعد پژوهشخواهی در صورت از میان رفتن پرونده جاری


پژوهش - پژوهشخواهی از قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دعوی - طرح دعوی مجدد پس از قطعیت قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دعوی


پژوهشخواهی وسیله تلگراف


ارسال دادخواست پژوهشی از طریق پست و وصول آن در خارج از مهلت پژوهشخواهی


پژوهشخواهی یا واخواهی در ذیل دادنامه


پژوهشخواهی در ذیل دادنامه


پژوهش از حکمی که درباره دو موضوع یکی قطعی ودیگری قابل پژوهش صادر گردیده است