×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

نیابت قضائی برای استماع توضیحات اطراف دعوی


استناد بنظر کارشناس که در دعوی سابق اجرت المثل ابرازشده


کارشناسی - عدم حضور کارشناس در جلسه


فراهم نکردن وسیله اجرای قرار کارشناسی - خروج کارشناسی از عداد دلائل


دستمزد کارشناس - دستمزد کارشناسان متعدد - دستمزد کارشناسی در مورد اموال غیرمنقول متعدد


کارشناسی - دستمزد کارشناس - پرداخت دستمزد کارشناس از طرف واخواه


کارشناسی - ایداع دستمزد کارشناس


کارشناسی - کارشناسان متعدد - رد اکثریت کارشناسان


انتخاب کارشناس از بین پزشکان قانونی


کارشناسی - کارشناسی در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر - انتخاب کارشناس خط از طرف دادگاه


تحقیق محلی - معاینه محلی - اجرای قرار تحقیق و معاینه محل در خارج از حوزه قضائی - نیابت قضائی


تحقیق محلی و معاینه محل - اخلال نظم در اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی


اجرای قرارمعاینه محل و تحقیق محلی در دادگاه استان


گواهی - اتیان سوگند از طرف گواهان و مسجلین


ارزش گواهی بعنوان تنها دلیل - گواهی درباره اموالکیه بیش از پنج هزار ریال ارزش دارد


انکار و تردید - جریمه انکارسند - قابلیت جمع جریمه های متعدد انکار سند


جریمه انکار و تکذیب و ترتیب وصول آنها - جریمه انکار و تکذیب مدنی است یا کیفری - قانون منع توقیف بدهکاران وجریمه انکار و تکذیب


انکار و تردید - انکار و تردید نسبت به سند منتسب به مورث - جریمه تردید نسبت به سند منتسب به مورث


انکار و تردید - تردید نسبت به سندیکه منتسب به شخص خارج از دعوی است - آیا شخص خارج از دعوی را میتوان برای استکتاب دعوت کرد


مطالبه اسناد و مدارک از بانکها