×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

قانون مربوط به معافیت مشمولین نظام وظیفه مازاد بر احتیاج ارتش


معابرواقع درمحدوده شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی ودر مالکیت شهرداری است و وزارت راه وترابری نمیتواندمتجاوز به چنین معابری رابه اعتباراینکه این جاده قبلا توسط آن وزارتخانه ساخته است تحت تعقیب قراردهد


عبور عابر از آزاد راه با وجود حصار فلزی ممنوع است و درصورت وقوع تصادف منتهی به قتل مسئول آزادراه بعنوان تسبیب قابل تعقیب نیست


درصورت رعایت مقررات تخفیف مجازات تعیین مجازات به کمتر از حداقل قانونی الزامی است


تنظیم صورتجلسه غیرواقعی وخودداری ازتسلیم صورتجلسه درشرکت تجاری فاقداوصاف جزائی است


عدم احرازسونیت خاص کلاهبرداری ازموجبات برائت است


وسایل متقلبانه موردنظرقانونگزاردرتحقق بزه کلاهبرداری منصرف از جرائم و عناوین خاص شمرده شده درقوانین است


محکومیت متهم به رد مثل یاقیمت مال مسروقه بدون تقدیم دادخواست و تقویم مال مسروقه فاقد وجاهت قانونی است


دردعوی جزائی سونیت ملاک اعتباراست


تجدید تعقیب متهم با دلائل جدید بدون اذن دادگاه تجدیدنظر استان فاقد موقعیت قانونی است


صدورحکم به ششماه حبس دربزه ترک انفاق قانونی نیست


صرف دروغگویی مشتکی عنه دلیل ارتکاب سرقت نیست


عمل متهم که درتاریخ اخذوجوه ذیسمت درشهرداری نبوده کلاهبرداری است نه اخذرشوه


تصمیمات کمیسیون امنیت اجتماعی منشا اثرقانونی نیست


درفرض عدم ارائه دلایل محکمه پسند ازجانب شاکی نیز با اقرارمتهم برای محکمه علم حاصل می گردد


نماینده روزنامه که وسیله نشراکاذیب را فراهم نموده معاون جرم محسوب می گردد


جهات مورد نظر دادگاه از موارد اعمال مقررات تخفیف مجازات است


دادنامه ای که به استناد ظن وگمان وشبهه اصداریافته درخورتایید نیست


تخلیه منزل براساس حکم دادستانی عمومی نافی آمریت مشتکی عنه درقضیه تخلیه است


ارتکاب فعل حرام بنحوعلن وغیرآن دارای دومجازات است