×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

در مورد انتقال مال غیر صدور حکم به میزان حداقل مجازات پیش بینی شده در قانون بارعایت مقررات تخفیف جایزاست


باگذشت شاکیه دربزه مزاحمت برای بانوان وپس ازاصدارحکم قطعی محکومیت صادره بارعایت ماده 25 قانون اصلاح پاره ای قابل تنزیل است


واگذاری منزل بادریافت کرایه به منظوربرپائی مراسم عروسی عنوان کلاهبرداری نداشته ازمصادیق ماده 68 قانون نظام صنفی است


اعلام گذشت شاکی قبل ازصدورحکم قطعی از موارد اعمال ماده 25 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری نمی باشد


محکومیت عاقله به پرداخت دیه راجع به جرم تحقق یافته درسال 1357 فاقد توجیه قانونی است


سرقت هایی که جامع شرایط حد نباشند عموما مشمول ماده 203 می باشند


محکومیت به چهارصدهزارریال جزای نقدی قابل تجدیدنظرنیست


ارائه لاشه چک به نحومطلق دلیل برانصراف شاکی نبوده کشف خلاف آن از وظایف محکمه است


شخصیت حقوقی بعنوان متهم قابل تعقیب نیست


موادمربوطه به ابطال عرضحال راجع به محاکم ابتدائی است آن هم درصورتیکه بدوااقامه دعوی شده باشد


قرارابطال عرضحال ازمصادیق ردعرضحال نبوده تاقابل استیناف وتمیزباشد


پس از عرضحال تجدیدتمیز و تقاضای رسیدگی به منزله تجدیدعرضحال است


افراز - افراز اراضی واقع در شهرها


افراز - افراز ملکی که در اجاره است و مستاجر نسبت به آن دارای حق کسب و پیشه میباشد


افراز - افراز ملکی که در اجاره است


افراز - اعتراض ثالث در دعوی افراز


افراز - دلیل مالکیت در دعوی افراز


افراز - افراز ملکی که قسمتی از آن مجهول المالک است


دعوی الزام به انتقال ملک باستناد قولنامه - الزام به تنظیم سند انتقال


طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست - طرح دعاوی متعدد که منشاء آنها مختلف است دریک داخواست