×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست - دعوی خلع ید و مطالبه اجور - نقص دادخواست نسبت بیک دعوی از دعاوی متعدد


طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست - طرح دعوی افراز وخلع ید در یک دادخواست


قوانین منسوخ - صدور اجرائیه در مورد حکم صادره براساس قانون منسوخ


قوانین منسوخ - بقاء اعتبار قوانین منسوخ در مورد دعاوی سابق


اعتبار قضیه محکوم بها - با تغییر عنوان دعوائی که منتهی بصدورحکم قطعی شده میتوان دعوی جدیدی مطرح کرد؟


اعتبار قضیه محکوم بها - دعوی توقیف عملیات اجرایی حکم باستناد رسید منتسب به محکوم له


اعتبار قضیه محکوم بها - تکلیف حکم قطعی مدنی که بدون رعایت موازین قانونی صادر شده است


اثر قضیه محکوم بها - اثر حکم نهائی قطعی - دادخواست توقیف عملیات اجرائی از طرف محکوم علیه


اعتبار قضیه محکوم بها - صدور حکم قطعی نهائی علیه صغیر بدون دخالت قیم - اعتبار قضیه محکوم بهادرموردحکمی که رعایت قانون درآن نشده


تظلمات عمومی - اقامه دعوی علیه شهرداری مبنی بر الزام بصدور پروانه احداث ساختمان


تظلمات عمومی - مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات مراجع اداری


اجرای احکام - اجرای احکام ایران در کشورهای خارجی


اجرای احکام محاکم خارجی در ایران


بین الملل - نیابت قضائی - اعطای نیابت قضائی به دادگاههای بیگانه


بین الملل - دعاوی علیه نمایندگان سیاسی خارجی مقیم درایران


تابعیت - شکایت تبعه خارجی در مورد تصرف عدوانی


تابعیت - استملاک اتباع بیگانه در ایران


تابعیت - اعتبار ازدواج غیرمذهبی با زن غیر مسلم درخارج ازکشور


تابعیت - اثر طلاق واقع شده در ایران درکشور متبوع زن


تابعیت - ازدواج اتباع بیگانه در ایران