×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

تابعیت - تبعه خارجی - ترکه تبعه خارجی در ایران - مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت در مورد اتباع خارجی - سهم الارث وراث تبعه خارجی متوفی در ایران


تابعیت - اختیارات قیم - درخواست ترک تابعیت مولی علیه ازطرف قیم


تابعیت - شراط اقامت برای تحصیل تابعیت در مورد مرد خارجی که با زن ایرانی ازدواج کرده - در عبارت زن ایرانی مندرج در قانون منظورفقط تابعیت اصلی زن است


تابعیت - تابعیت خارجیانی که بایران مهاجرت کرده یاپناهنده شده اند


تابعیت - تحصیل تابعیت - شرط اقامت قبل از هجده سالگی برای کسیکه از پدرخارجی تولد یافته


بقاء در تابعیت پدرخارجی - تابعیت


تابعیت ایرانی شخص متولد در ایران از پدریکه تبعه خارجی است


تابعیت - تابعیت زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده - برگشت به تابعیت ایرانی


امور مربوط به ولایت و قیمومت اقلیت های مذهبی ایرانیان غیرشیعه


احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه - ارث در مذهب یهود - اجرای حکم علیه ورثه محکوم علیه کلیمی


احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه - رسیدگی به اصل طلاق


احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه - گواهی عدم امکان سازش در مورد زن و شوهر یهودی


احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه - ازدواج تبعه خارجه با زن ایرانی مسیحی - اثر قانون کشور متبوع مرد خارجی که در ایران با زن مسیحی ازدواج کرده است


وصیتنامه خود نوشت - تنفیذ وصیتنامه - تنفیذ وصیتنامه زاید بر ثلث - تنفیذ وصیتنامه در صورت وجود صغیر


هزینه اعتراض بردرخواست تصدیق انحصاروراثت


اعتراض بر گواهی انحصار خارج از مهلت مقرر


انحصار وراثت - اصلاح گواهی انحصاروراثت


انحصار وراثت - عدم معرفی گواهان - عدم رفع نقض از دادخواست


حصروراثت - عدم معرفی گواهان


انحصار وراثت - عدم تادیه هزینه درج آگهی انحصار وراثت