×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

انحصار وراثت - تاریخ بهای ترکه از نظر معافیت از انتشار آگهی


انحصار وراثت - گواهینامه مالیات برارث


انحصار وراثت - دعوی نسب - معلوم نبودن قرابت در اسنادسجلی


ترکه متوفای بلاوارث - تاریخ قطعیت تعلق مال بدولت


تجدیدجلسه دادرسی - تجدیدجلسه رسیدگی بعذر وکیل - تقاضای تجدیدجلسه از طرف وکیلی که جدیدا تعیین شده برای مطالعه پرونده


تغییر عنوان دادگاه مدنی بدادگاه کیفری درجریان رسیدگی - صلاحیت رسیدگی بپرونده های مدنی موجوددردادگاههائی که عنوان آنها به کیفری تغییر یافته - با تغییر عنوان دادگاه مدنی به کیفری تکلیف پرونده های مدنی در آن دادگاه چیست ؟


حکم غیابی - عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی اختصاری وارسال لایحه


تسلیم رونوشت دادنامه باصحاب دعوی


ارث - دعوی طلب علیه ورثه - اثبات وجود ماترک


ترکه - تقسیم ترکه - موافقت قیم برای تقسیم ترکه بدون جلب موافقت دادسرا


ترکه - تقسیم ترکه - تقسیم اموال مشترک محجور و غیرمحجور


ترکه - اجرای قرار تحریرترکه - آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه


حجروقیمومت - خروج از تحت قیمومت


حجر و قیمومت - عزل قیم - عدم تسلیم صورتحساب


حجر و قیمومت - انتقال بلاعوض از طرف قیم به مولی علیه - معامله بین قیم و مولی علیه


رسیدگی - رسیدگی و صدور حکم در صورت عدم معرفی شهود - رسیدگی و صدور حکم پس از اظهارنظرکارشناس


درنقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده است بدعاوی وقفیت در دادگاههای عمومی رسیدگی میشود


مرجع رسیدگی به اعمال پیش بینی شده درموارد14و15قانون اراضی شهری دادسرا و دادگاه عمومی است


رسیدگی بدعوی ابطال قبوض آب و برق و امثال آن در صلاحیت دادگاههای عمومی است


دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی بدعوی راجع به دولت را ندارد