×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

دیوانعالی کشور پس از نقض حکم آنرا به شعبه دیگری ارجاع مینماید مگر اینکه پرونده معد صدور حکم باشد که دراینصورت راسا مبادرت بصدور رای مینماید


اگر در دعوی تصرف عدوانی ، دادسرا قرار رد دعوی را به لحاظ اینکه شکایت خارج از مهلت قانونی اقامه شده است صادر نماید واز این قرارپژوهشخواهی شود، مرجع پژوهش درصورت نقض رای دادسراباید خود بموضوع رسیدگی نماید و اجراء آن وظیفه دادسرا است


دادگاه حقوقی یک وقتی میتواند باستناد ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بقائم مقامی دادگاه حقوقی دو رسیدگی نماید که در محل دادگاه حقوقی دو تشکیل نشده باشد


دعوی خلع ید غاصبانه دعوی مالی است 0


مقررات مذکور در تبصره ذیل ماده 9 قانون رابطه موجر ومستاجر مصوب مجلس شورای اسلامی درموردعسروحرج شامل حکم خلع ید غاصبانه نیست


موارد رد دادرس شامل مشاورین دادگاهها نیست


هرگاه دادرس دادگاه با اعلام مردود بودن خود پرونده را به نزدیکترین دادگاه دیگر ارجاع نماید دادگاه مرجوع الیه باید به آن پرونده رسیدگی نماید و حق ندارد بعنوان اینکه اعلام رد صحیح نبوده است آنرا اعاده کند


اظهارنظر در مورد دعوی تصرف عدوانی مانع از رسیدگی بدعوی مالکیت و خلع ید نیست


اگردادرس دادگاه قبلا نسبت بهمان موضوع ولو دریکی از کمیسیونها اظهارماهوی نموده باشد مردود است


صادرکردن قرارعدم صلاحیت یا قرار تحقیق و معاینه محل و امثال آنها موجب رد دادرس نیست


اظهارنظر قاضی در کمیسیون موضوع ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک موجب مردود شدن او از اظهارنظر در همان موضوع در دادگاه میباشد


آراء وحدت رویه قضائی دیوانعالی کشور تاثیری در احکام قطعی دادگاهها که قبلا صادر شده اند ندارد


رای داور مانند احکام قطعی بموقع اجراء گذاشته میشود


دعوی تقسیم ترکه مانند دعوی افراز بوده و غیرمالی محسوب ودر صلاحیت دادگاه صلح است


درخواست افزایش اجاره بهاء از دعاوی مالی محسوب میشود


اعتراض بر تحدید حدود دعوی مالی است


دعوی ابطال پروانه حفر چاه و دعوی الزام موجربه انجام تعمیرات کلی واساسی ، غیرمالی است


دعوی توقیف و ابطال اجرائیه ممکنست مالی باشد یا غیرمالی


دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اصولا در صلاحیت دادگاه حقوقی یک است


مشاور حق دخالت در دادرسی و اداره دادگاه را ندارد