×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

در صورتیکه دادگاه صلح با توجه به نظریه کارشناس تشخیص دهدکه بهای خواسته زائد بر نصاب آن دادگاه است نمیتواند آنراتجزیه نماید بلکه کلا باید در دادگاه عمومی رسیدگی شود


هرگاه حکم برفع تصرف عدوانی قطعی شده باشد، لازم الاجراء بوده و بخشنامه نمیتواند مانع اجرای آن شود


درصورتیکه حکم دادگاه از نظر استدلال و ماهیت آن موافق قانون و صحیح باشد ولی شماره ماده استنادیه اشتباه باشد تصحیح آن اشکالی ندارد


تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور منوط به تقدیم دادخواست ، ابطال تمبر هزینه دادرسی و رعایت سایر تشریفات است


شرکت رئیس دادگاه در جلسات خارج از دادگستری مجوز تجدیدجلسه دادرسی نیست


در دادگاههای عمومی که از چند قاضی تشکیل میشوند، هرگاه فقط یک قاضی در دادگاه حضور داشته باشد دادگاه رسمیت نخواهد داشت


دادگاه عمومی حقوقی در هیچ صورتی با یک قاضی تشکیل نمیشود


ترکیب دادگاه عمومی چه در هنگام رسیدگی بدعوی مدنی چه در موقع رسیدگی بامر جزائی همانست که در ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مقرر شده است


تشکیل دادگاه عمومی از 2 قاضی با وجود قاضی سوم صالح از برای رسیدگی ، غیرقانونی است


تکمیل اعضاء دادگاه عمومی با استفاده از دادرس دادگاه صحلح قانونی نیست


درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی یک و دو باید وفق مقررات ق آ د م باشد


اگر دادگاه باستناد بخشنامه شورایعالی قضائی از رسیدگی به درخواست پژوهش یا تجدیدنظر امتناع کرده باشد و بعدا تشخیص دهد که مودر از موارد قابل تجدیدنظر بوده است میتواند با ثبت مجدد پرونده به رسیدگی ادامه دهد و نیازی بفرجامخواهی و نقض فرجامی آن تصمیم نیست


درمواردیکه احکام دادگاههای صلح قابل تجدیدنظر باشد نحوه و شرائط درخواست و مرجع آن همانست که در قانون تعیین شده است


هرگاه حکم بدوی بعلت مخالف با شرع و قانون فسخ شده باشد فقط حکم تجدیدنظر قابل اجراء میباشد


در دادگاه حقوقی یک چنانچه قاضی اعلام کننده نظر از تنفیذ آن در دیوانعالی کشور، منتقل شده یا بعلل دیگری فاقدسمت درآن دادگاه گردد جانشین وی باید تصمیم مقتضی اتخاذ نماید


درصورتیکه یکی از خواندگان به دادرسی دعوت نشده و اظهارت و مدافعات وی استماع نگردیده باشد حکم صادره درباره وی هیچ اثری ندارد


در مواردیکه دادگاه حقوقی یک به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص رسیدگی میکند باید با حضور مشاور تشکیل جلسه دهد


اعتراض موضوع ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و 2 تابع هیچیک از تشریفات دادرسی از قبیل تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی و غیره نیست


عنوان تجدیدنظر که در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو آمده و عنوانی عام و کلی بوده که میتواند بر حسب مورد پژوهش یا فرجام و یا اعاده دادرسی باشد


تجدیدنظر از آراء دیوانعالی کشور مجوز قانونی ندارد