×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

اصلاحیه تصمیم نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد تنظیم بازار راجع به نحوه نقل وانتقال ارز منشاء خارجی


اصلاحیه تصویبنامه در خصوص ماده 20 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1372


تصویبنامه راجع به برگزاری دومین همایش بین المللی داوری


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقصتادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1380


تصویبنامه در خصوص اشتغال به کار جانباران و آزادگان


تصویبنامه راجع به تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در شهرستان کنگان استان بوشهر


ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی موضوع ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها و بند3 از طرح تفصیلی فین کاشان


دامداران سنتی از شمول مقررات قانون تامین اجتماعی خارج نیستند


وکیل دادگستری مجاز به گواهی امضای موکل خود میباشد - ابطال بند ب ماده 7 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری


اصلاح تصویبنامه موضوع اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور


تصویبنامه راجع به تعیین استاندار خوزستان


تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور ومسکن وشهرسازی محول شده است و وزارت کشور مجاز به توسعه محدوده شهر پیشوا نیست


بخشنامه شرکت آب و فاضلاب استان تهران مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوط به حق و هزینه انشعاب آب خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور است


دادخواست اعتراض ثالث باید به دادگاهی که آخرین حکم را داده است تقدیم و بطرفیت طرفین دعوی اصلی تنظیم شود


احکام غیابی دادگاه حقوقی مطلقا و احکام غیابی دادگاه صلح در مواردیکه قابل تجدیدنظر نباشند قابل واخواهی میباشند


احکام دادگاه مدنی خاص قابل اعاده دادرسی میباشند


حکم قطعی بهرعلت که قطعی شده باشد قابل درخواست اعاده دادرسی است


رد دادخواست اعاده دادرسی از حیث قطعیت یا عدم قطعیت ، در هر مرحله ای که صادر شده باشد مانند سایر آراء آن مرحله است


آراء صادره از طرف دادستان در مورددعاوی تصرف عدوانی ، که بعلت عدم اعتراض قطعی شده باشد قابل اعاده دادرسی نیست


رسیدگی به اعتراض به نظریه کمیسیون موضوع ماده 12قانون اراضی شهری در صلاحیت دادگاه حقوقی یک است