×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص تفویض اختیار دولت ناشی از بند(ه)ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 - به اکثریت وزیران عضو شورای عالی محیط زیست


تصویبنامه در خصوص تعیین استاندار هرمزگان


اصلاحیه تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد افزایش اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی ملی - استانی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بندهای (الف )و (ب ) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه درخصوص حداقل حقوق مستخدمان مرد متاهل ومستخدمان زن سرپرست خانواده که فرزندان خود را تحت تکفل دارند


تصویبنامه راجع به افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی ، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان


اصلاحیه ضوابط اجرائی بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی جزء(4) بند(ب ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاحیه تصویبنامه راجع به تغییرات واصلاحات تقسیماتی دراستان خوزستان


تصویبنامه در خصوص ضریب جدول حقوق


تصویبنامه در خصوص نرخ فروش فرآورده های نفتی و گاز مایع درسال 1381


تصویبنامه راجع به خرید چای خشک


آئین نامه اجرائی ماده (153) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


رسیدگی دادگاههای نظامی وفق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحیه های بعدی انجام می گیرد


آئین نامه اجرائی بند(5) جزء(ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد(72) و(77)و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 - مصوب 1380


قرار موقوفی تعقیب - مرورزمان - گذشت شاکی خصوصی


منجزات مریض - تکلیف معاملات در مرض منتهی به فوت


از اثاث البیت آنچه که عادتا مورد استعمال زنانه است ملک زن وآنچه که عادتا مورد استعمال مردانه است ملک شوهر تلقی میگردد


آئین نامه اجرائی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک


اصلاحیه آئین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی