×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(الف ) ماده (107) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366


تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد افزایش اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی ملی - استانی


اصلاحیه ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1380


آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی


اصلاحیه تصویبنامه شماره 36449 ت 25379ه مورخ 8 8 1380


تصویبنامه در خصوص ماده (10) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 1373


اصلاحیه تصویبنامه راجع به مهلت تعهدات ارزی


تصویبنامه درخصوص متسخدمات رسمی مازاد بر نیاز واردات صنایع و معادن


آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح وساخت


تصویبنامه در خصوص خرید تعداد پانصد(500) دستگاه اتوبوس شهری


اصلاحیه تصویبنامه شماره 38593 ت 25574ه


علاوه بر جرائم تخلفات ساختمانی ، وصول عوارض زیربنا ، پذیره ، اضافه تراکم و تغییرکاربری مجوز قانونی ندارد


تصویبنامه راجع به سهام قابل فروش یکصد و هشتاد ونه (189)شرکت متعلق به سازمان خصوصی سازی


تصویبنامه در خصوص تعیین وزرای صنایع ومعادن وامور اقتصادی و دارایی به عنوان وزرای منتخب هیات وزیران در شورای عالی کار


قانون بودجه سال 1381


آئین نامه اجرائی بند«ی» تبصره 38 قانون بودجه سال 1364


آئین نامه نحوه مصرف و اعتبارات مربوط به «هزینه انجام خدمات آموزشی، ماشینی ، انفورماتیک و نشریات


تصویبنامه راجع به الحاق 2 تبصره به ذیل ماده 3 آئین نامه ترتیب اعزام مستخدم رسمی مشمول قانون استخدام کشوری


تصویبنامه راجع به افزودن عبارت به بند یک از آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 81 (اصلاحی )قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345