×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی ماده 14 قانون سازمان پرشکی کشور


تصویبنامه در مورد تعطیل روز پنجشنبه 14 فروردین ماه 1365


اصلاح تصویبنامه شماره 62984


اصلاح ماده 23 آئین نامه قانون اراضی شهری


اصلاح آئین نامه عملیات بانکی بدون ربا (بهره )


تصویبنامه در مورد دریافت عیدی با استفاده از قانون خدمت نیمه وقت بانوان


آقای «ع» پدر آقای «ح» فقط اعلام کننده حجر بوده است و حق تجدید نظر نداشته است


اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته اثر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود


در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید


غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد


حجر در صورتی محقق است که جنون و لو ادواراً قابل کنترل نباشد


رسیدگی در دادگاه مدنی خاص ناقص است لازم بود دادگاه از کمیسیون پزشکی و یا لاقل از اصل عرف و کارشناسان محلی و خبره کسب نظر کند رأی نقض می‌شود


تحقیق از پزشکان معالج و خانوادگی و معاشرین و همسایگان و شهود اقامه شده از طرفین و تحقیقات دیگری که در دادگاه لازم بوده معمول شود تا قدر متیقن حجر عائد شود


بیماری مغزی و کهولت و عوارض عصبی ناشی از آن همراه با افسردگی شدید بوده و از نظر جنون اختلال حواس مستفاد نمی‌گردد


با اظهارات یک نفر پزشک جنون ثابت نمی‌شود لازم بود دادگاه قبل از صدور حکم ایشان را به شورای عالی پزشکی تهران معرفی و پس از اخذ نتیجه اقدام به اصدار حکم مقتضی می‌نمود


در تشخیص مرض روانی ملاک نظریه پزشک است نه مصاحبه


جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است


تعیین تاریخ شروع حجر به هنگام انجام معامله


با توجه به گواهیهای پزشکی دادگاه تشخیص داده است که محجور دارای جنون ادواری بوده است


اصلاحیه آئین نامه قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه وترابری از طریق مشارکت بانکها وسایر منابع پولی و مالی کشور مصوب 1366