×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

درخواست وکیل وارد ثالث دایر بر تحقیق از شهود دفترخانه بعد از مدتی طولانی مؤثر در مقام نبوده و تاب معارضه با نظریه هیئت کارشناسی را ندارد


بواسطه ارتکاب عمل نامشروع مادر از قیمومت اطفال مشترک عزل میگردد


هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است و مسئولیت عاقله صرفاً مربوطه به دیه میباشد که به عنوان مجازات پاره ای از جرائم معین شده است


معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او


خوانده مرقوم داشته که مفاد تعهدنامه کلاً در موقع امضاء تفهیم نشده و در زمان امضاء کمتر از 18 سال داشته و صغیر بوده است و تعهد نامه خدمتی مغایر با قانون بوده است


مداخله صغاری که به سن بلوغ رسیده در امور مالی نیاز به اثبات رشد آنان در دادگاه - رأی وحدت رویه قانون نیست که از تاریخ تصویب لازمالاجرا باشد بلکه کاشف از معانی و مفاهیم قانون است


درخواست ضم امین


مالکین به لحاظ رشد و کبر از تحت ولایت پدرشان (خوانده ) خارج شده اند و خوانده دعوی نه از جهت دادن سند رسمی و نه از جهت گرفتن بقیه ثمن معامله سمتی نسبت به مالکین مغازههای موضوع قرارداد ندارد


اقدام فرجامخواه در تنظیم و امضای موافقت نامه فوقالتوصیف مبنی بر تنفیذ اقدام فرجامخواه در احداث دکان و استفاده از آن بدون پرداخت وجه اجاره کلاً اقدامی خلاف غبطه و مصلحت مولی علیه وی بوده است


رضایت ولی قهری از طرف صغیر در صورت رعایت مصلحت صغار مسموع است و لاغیر


در زمان فوت مورثمان صغیر و عملاً تحت سرپرستی مرحوم «ح» قرار داشتیم ایشان تصدی امور ترکه را به عهده داشته و در زمان حیات خود اقدام به ثبت کلیه اموال غیر منقول به نام خود مینماید


تعهدی از طرف محجور یا اداره سرپرستی نسبت به انتقال دانگ سهمی محجوره به قیمه سابقه آن به عمل نیامده است و قیمه بدون اذن و کسب اجازه و نظر از اداره سرپرستی اقدام به از بین بردن بنای قدیمی پلاک و نوسازی و تجدید بنا نموده است


دادگاه به استدلال اینکه مادر صغار به نام «ف» به سبب اتهام معاونت در قتل شوهرش برای قیمومت فرزندانش صلاحیت ندارد خانم صدیقه جده پدری صغار مزبور را به عنوان قیمومت آن منصوب مینماید


در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل میآورد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر میدهد


اصلاح اساسنامه سازمان صنایع نظامی


اساسنامه سازمان نمایشگاه های وابسته به وزارت اقتصاد


اساسنامه سازمان پنبه ایران


اساسنامه موسسه انحصار دخانیات


اساسنامه سازمان چای


اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری