×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

قانون اختصاص تعدادی از دیپلمه های متوسطه مشمول وظیفه عمومی برای خدمت در روستاها


قانون ایجاد درجات موقت درجه داری در نیروهای هوائی و دریائی شاهنشاهی


قانون اجازه خرید حقوق افراد که بابت عوض بهره دریافت می نمایند


قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی


قانون اصلاح ماده 2 قانون تاسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوایی کشوری مصوب 14 تیر ماه 1345


لایحه قانونی تشکیل هیات امنا دانشگاه مشهد


لایحه قانونی تشکیل هیات امنا دانشگاه اصفهان


لایحه قانونی تشکیل هیات امنا دانشگاه تبریز


لایحه قانونی تشکیل هیات امنا دانشگاه گندی شاپور


قانون معافیت گمرکی کالاهای شرکت ملی نفت که واگذار یا فروخته می شود


قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 14 مربوط به استراحت هفتگی در موسسات صنعتی


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 106 راجع به تعطیل هفتگی در موسسات اداری و بازرگانی


قانون قبول اصول پیشنهادی توصیه نامه بین المللی شماره 103 راجع به تعطیل هفتگی در موسسات اداری و بازرگانی


قانون اصلاح مواد 15 و 97 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


پیشنهاد دائر بر لزوم تشکیل مجلس موسسان به منظور تجدید نظر در اصول 38 و 41 و 42 متمم قانون اساسی


قانون معافیت از تعقیب کیفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق


قانون اجرای آموزش مقدماتی نظامی در کلیه دانشکده ها و موسسات عالی فرهنگی کشور


قانون فروش اراضی و ابنیه و سربازخانه ها و میادین تیر و اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات ارتش


قانون تشویق پس انداز مسکن


قانون پرداخت حق التدریس در دبیرستانها