×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

قانون سازمان نمایشگاه های وزارت اقتصاد


قانون قرارداد همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی


قانون اجازه قبول عضویت و پرداخت حق عضویت کنفرانس جهانی نیرو


ابطال آئین نامه شهرداری که به استناد لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری ، و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل تهران تصویب گردیده است


در یک موضوع دو رای صادر شده است و مجوز قانونی به رسیدگی مجدد نداشته است


کارگران شاغل در شرکتهای دولتی کماکان مشمول قانون کار می باشند


آئین نامه بند 3 قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهای بانک مرکزی بابت بدیهیای دستگاههای دولتی به حساب دستگاههای مربوطه


آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1362 کل کشور


ئین نامه نحوه مصرف اعتبارات ردیف 113544 ( وزارت فرهنگ و اموزش عالی ـ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)قسمت چهارم قانون بودجه سال 1362


ضوابط اجرائی بودجه سال 1362


اساسنامه سازمان زمین شهری


آئین نامه نحوه تعیین قیمت عادله برای فروش و واگذاری اراضی داخل شهرکهای دولتی


آئین نامه واگذاری واحدهای مسکونی به افراد و سازمانهای دولتی که از محل طرحهای عمرانی و یا سایر اعتبارات دولت توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا موسسات وابسته به آن احداث میگردد


آئین نامه ضوابط و نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در مناطق زلزله زده جنوب خراسان، کرمان و چهارمحال بختیاری


آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی


آئین نامه اجرائی قانون اجاره تاسیس مطب


آئین نامه اجرائی نحوه واگذاری مجتمع های ساختمانی و شهرکهایی که به موجب قانون مذکور در اختیار دولت قرار میگیرد


آئین نامه اجرائی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری


آئین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگهای آب گرم


در خصوص رای شماره 8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت از پاره ای مواد آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری کیفیت عمران