×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

آئین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی


پیرو «قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان باستثنای حقوق و فوق العاده شغل به پزشکان و دندانپزشکان و دکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت می شود


تعیین مشاور یا معاون نخست وزیر بعنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی ، مغایر قانون اساسی است


تصویبنامه درباره تعیین روز دندانپزشکی


مصوبه شورایعالی قضائی در خصوص الحاق بند 8 به دستورالعمل اجرای مواد 284 و 284 مکرر


تبصره های 1 و 2 بند 5 اصلاحی ضوابط اجرائی بودجه سال 1362 موضوع بند ب تصویبنامه شماره 2942 مورخ 1362 2 20 هیات وزیران حذف میگردد


دریافت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد 712 و 719 قانون ایین دادرسی به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد


پرسش مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصول 141 و 57 قانون اساسی


پرسش مجلس شورای اسلامی درباره حدود و حقوق نمایندگان ، وظایف شورایعالی قضائی و وزارت دادگستری در رابطه 88 قانون اساسی


پاسخ شورای نگهبان در مورد اصول به اموال 139 و 77 قانون اساسی در رابطه به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی


در شرایط اضطراری در صورتیکه رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیر علنی نخست وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان می باشند


تجدید نظر در حکم حاکم شرع جر در مورد ادعاء عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایر نیست


نظر شورای نگهبان در خصوص اخذ جریمه ناشی از تاخیر تادیه مطالبات بانکها از مشتریان خود


قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و اشامیدنی مصوب 1334 03 29


آئین نامه اجرائی قانون انگشت گذاری


آئین نامه اجرائی تبصره 1 قانون انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آئین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران قرار میگیرند و تبدیل وضع خدمتی می یابند


تصویبنامه هیات وزیران در مورد حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارتهای بدنی موضوع ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث


آئین نامه اجرائی فعالیت انجمن های اسلامی موضوع قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها ، انجمنهای سیاسی ، صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده


آئین نامه نحوه پرداخت وام ضروری به مستخدمین وزارت اموزش و پرورش


آئین نامه اجرائی قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام