×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند «ت» تبصره 5 قانون بودجه سال 1362


آئین نامه بند پ تبصره 5 قانون بودجه سال 1362 کل کشور


تصویبنامه راجع اخذ پروانه تاسیس کارگاههای صنعتی


تصویبنامه راجع به تغییر ماده 5 اجاره ماشین آلات راهسازی


آئین نامه استخدامی مستخدمین شرکت خدمات هوائی کشور ( آسمان )


ورود و ترخیص یک کارتن دوربین عکاسی و فیلمبرداری و شارژ باطری و لوازم و قطعات


دستورالعمل اجرای مواد 284 و 285 مکرر قانون اصلاح موای از قانون آئین دادرسی کیفری


آئین دادرسی دیوان عدالت اداری


اصلاحیه ماده یک آئین نامه حق الزحمه مدیران ترکه و تصفیه


آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


آئین نامه نحوه مصرف اعتبار مربوط به درمان بیماران کلیوی موضوع بند (ب) تبصره 16 قانون بودجه سال 1362


اساسنامه سازمان چای کشور


آئین نامه مربوط به نحوه مصرف اعتبار ردیف 128000 (نهضت سواد اموزی ـ کمک ) قانون بودجه سال 1362


آئین نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف 111507 موضوع تبصره 55 قانون بودجه سال 1362 تحت عنوان وزارت دفاع جمهوری اسلامی هزینه های تحقیقاتی


اساسنامه سازمان غله کشور


در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای موقت ریاست جمهوری در مواردیکه دو نفر دیگر اتفاق رای داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها بعنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است


قراردادهائی که یکطرف آن وزارتخانه یا موسسه با شرکت دولتی و طرف دیگر قراداد شرکت خصوصی خارجی میباشد قرارداد بین المللی محسوب نمیشود


اعضاء شورایعالی قضائی نمیتوانند رئیس یکی از سازمانها یا ارگانهای دادگستری باشند


استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیراست


نظریه شورای نگهبان در مورد مرجع تصویب آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی با توجه به مقررات جدید در جمهوری اسلامی