×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند (ب ) تبصره 66 قانون بودجه سال 1362 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ت) تبصره 7 قانون بودجه سال 1362


آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی


آئین نامه اجرائی آموزشگاههای تعلیم رانندگی


الحاق به تبصره ذیل ماده 3 آئین نامه اجرائی ماده 150 الحاقی به قانون استخدامی کشوری مصوب 1358 01 27


اصلاح آئین نامه استخدام پیمانی


آئین نامه اجرائی ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات در مقررات مالی اجرای طرح عمرانی کارخانه فولادسازی مبارکه


آئین نامه اجرائی(82) قانون بودجه سال 1362 کل کشور


آئین نامه اجرائی نحوه تشخیص نیاز مددجویان و چگونگی مصرف اعتبار برنامه توانبخشی (30405000) ذیل ردیف 131500 سازمان بهزیستی کشور قانون مذکور


ضوابط و نحوه مصرف اعتبار موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1362 کل کشور


آئین نامه نحوه فروش خانه های سازمانی


آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1362 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 61 قانون بودجه سال 1362


آئین نامه اجرائی تبصره 14 قانون بودجه سال 1362 در مورد نحوه مصرف اعتبار منظور در ردیف 114013 قسمت چهارم قانون مزبور


آئین نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف 131501 (امور امداد امام ـ کمک ) موضوع تبصره 32 قانون بودجه سال 1362


آئین نامه ضوابط و نحوه مصرف اعتبار عملیات اصطراری عمرانی و پیش بینی نشده استانها منظور در قسمت ششم قانون بودجه سال 1362


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده موضوع تصویب نامه شماره مورخ 1362 2 20


آئین نامه مربوط به موارد و نحوه مصرف اعتبار ردیف 503052 موضوع تبصره فوق مربوط به عملیات عمرانی و حراست از مرزها


آئین نامه اجرائی قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری


الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک - کسری مساحت