×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1348 - ابطال سند مالکیت


درتعیین مرجع تجدیدنظر، مجازات مندرج در قانون ملاک است نه مجازات مقرّر در حکم


مرجع رسیدگی به آراء دادگاههای تجدیدنظر استان در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور است


تقاضای ثبت و اظهارنامه ثبتی نسبت به املاک موقوفه باید مطابق با عین مندرجات وقف نامه باشد


احراز تحقق جعل نیاز به دلایل اثباتی علم آور دارد - استفاده از سند مجعول


قتل عمد با سبق تصمیم به صرف ادعای مهدور الدم بودن مقتول شبه عمد تلقی نمیشود


انتقالات بلاعوض بمنظور تامین مسکن کارکنان دولت و به نفع مؤسسات مذهبی و معاف از پرداخت حقّ الثبت بوده و چون موجبی برای وصول حق الثبت نیست لذا از این جهت نمیتوان سردفتر را بعلت عدم وصول حق الثبت متخلف شمرد


انتقال طلب – واگذاری اجرای تعهد


شرایط احصان - زنا - قتل عمد


زنای موجب حد منوط به علمزانی یا زانیه به حکم و موضوع آن است


اعاده دادرسی - قصاص - قتل


محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دائمی نیست


حکم به قصاص نفس، مجازات قاتل عمدی است و وجود دلیل بر عمدی بودن صدمه منتهی به مرگ لازمه احراز قتل عمدی میباشد


دریافت وجوه بطور علی الحساب و واریز نمودن مجدد آن بحساب دولت از مصادیق اختلاس نمیباشد


کیفر حبس مقرّر در ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورت وجود علل و کیفیّات مخفّفه کمتر از حداقل مدت مقرّر نخواهدبود


ایفای تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه متضمّن لزوم فک وثیقه است


وجه التزام تخلف شرط - الزام به تنظیم سند رسمی


یقین بر بزهکاری لاطی فقط باید از طریق قانونی حاصل شود


برای عمدی بودن قتل باید شرایط تحقق قتل عمدی محرز باشد


نقض حکم بعلت نقص تحقیقات موجب اصراری بودن موضوع نخواهدبود