×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

قانون الحاق یک ماده به آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346


تایید رای تجدیدنظرخواسته بدون ابلاغ آن رای و بی اطلاعی طرف دعوی فاقد وجاهت قانونی است


خسارات ناشی از مستحق للغیردرآمدن قسمتی از مبیع که منتهی به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات گردیده است


ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است


اخذ و پرداخت وامها وکمکهای یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل 80 قانون اساسی نمیباشد


نصب رئیس شهربانی کل کشور بعنوان فرماندهی نیروهای مسلح بر اساس اصل 110 موجه نیست و وظائفی که برای فرمانده نیروهای مسلح در این اصل معین شده ، شامل آن نمیشود


ایجاد و تاسیس (دفتر همکاریهای مردم با نمایندگان )


نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور دراصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند بطور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد


مستفاد از اصل 4 قانون اساسی این است که بطور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است


شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قراردادقانونی منعقد نموده اند میتوانند جهت انجام امور قانونی وفعالیتهای خود درحدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکتهابه ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه درخصوص تشکیل ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان


اصلاح آئین نامه اجرائی تشکیلات ، انتخابات داخلی وامور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار


آئین نامه اجرائی ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1380


صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی بدعوی مزبور رسیدگی نماید


تایید انتخاب رئیس دانشگاه بیرجند


اصلاحیه تصویبنامه در خصوص امور مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی در چهارچوب آئین نامه اجرائی ماده 117 قانون برنامه سوم


اصلاح آئین نامه اجرائی تشکیلات ، انتخابات داخلی ، امور مالی و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرک


آئین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه